Bilim Dershaneleri
İstikrar Yayıncılık

Adli Yargı Hakimliği

Yazdır
PDF
SINAV HAKKINDA BİLGİLER

İdari yargı hakimleri gibi, Adli Yargı Hakimleri; genelde İdare Mahkemelerinde, Vergi Mahkemelerinde, Bölge İdare Mahkemelerinde ve Danıştay’da görev alabilirler. Özel haller dışında duruşma yapmazlar. Davaları dosya üzerinden ve yazılı olarak incelerler ve sonuca bağlarlar.

 1. Sınav Duyurusu Nasıl Yapılır?
  Sınav, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan bir ilanla duyrulur.
 2. Sınava Girmek İçin KPSS’ye Girmek Gerekir Mi?
  Hayır, KPSS ya da başka bir sınava girmek gerekmez.Bağımsız bir sınavdır.Yazılı sınavın ardından mülakat sınavı yapılır ve adaylar bu şekilde tespit edilmiş olur.
 3. Sınavın Şekli Nasıldır?
  ÖSYM tarafından yılın belli dönemlerinde hakim ihtiyacına bağlı olarak yapılır. Sınav çokton seçmeli test biçimindedir.
 4. Sınava Kimler Girebilir?
  Bu sınava sadece hukuk fakültesi mezunları girebilir. Diğer taraftan bu sınava iki farklı hukukçu girebilir.
  1. Yeni mezunlar girebilir.(avukatlık stajını tamamlamamış olanlar da girebilir) ancak yaş şartı vardır.30 yaşından gün almamış olmak.Bu grubun soru sayıları ve dağılımları 120 alan grubu, 60 genel yetenek ve genel kültürden oluşur.Toplam 180 sorudur.
  2. 2. ikinci grup ise avukatlar girebilir. Bu gruba 5 yıl fiili avukatlık yapmış olanlardan 35 yaşından gün almamış olanlar girebilecektir. Bu grubun soru sayıları ve dağılımları 100 alan grubu, 40 genel yetenek ve genel kültürden oluşur. Toplam 140 sorudur.

Not: Doktara yapanlar yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülakata tabi tutulacaklardır.(Yabancıyla evli kişiler başvuruda bulunamaz)

İki grup içinde ortak şartlar

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir fakültesini bitirip de Türkiyedeki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak,
 • Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
 • Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı,alışılmışın dışında çevrenin yadırgıyacağı şekilde konuşma ve organlarının haraketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere,üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecililk, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakcılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
 • Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.
 1. Sınav İçeriği Konular Hangileridir?(Birinci Grup İçin)

  İki Gruba Ayrılır

 

ALAN BİLGİSİ

Ders - Konu

Soru Sayısı

Anayasa Hukuku

10 Soru

İdare Hukuku

6-7 Soru

İdari Yargı Hukuku

3-4 Soru

Medeni Hukuk

7-8 Soru

Eşya Hukuku

7-8 Soru

Borçlar Hukuku

10 Soru

Ticari İşletme Hukuku

5 Soru

Şirketler Hukuku

5 Soru

Kıymetli Evrak Hukuku

5 Soru

Medeni Usul Hukuku

10 Soru

İcra ve İflas Hukuku

10 Soru

Ceza Genel Hukuku

5 Soru

Ceza Özel Hukuku

5 Soru

GENEL YETENEK- GENEL KÜLTÜR

Ders - Konu

Soru Sayısı

Türkçe

15 Soru

Matematik

15 Soru

İnkilap Tarihi

15 Soru

Coğrafya

5 Soru

Anyasa ve Vatandaşlık

5 Soru

Güncel Sorular

5 Soru


Olmak Üzere 60 Genel Kültür -Genel Yetenek Sorusu Bulunmaktadır.

 1. Sınav İçeriği Konular Hangileridir?(İkinci Grup İçin)

  Sınav konuları birinci grupla aynıdır. Soru dağılımları birinci grupta bulunan konu soru sayısının toplam soru sayısının oranıyla aynı olarak sorulmaktadır.Örneğin birinci grupta genel yetenek/kültür soru sayısı 60 adet ve buna bağlı olarak Türkçe sayısı 15 adettir. Yani genel yetenek/kültür soru sayısının %25 i Türkçe sorusudur.

  Avukatlar için ise 40 genel yetenek/kültür soru sayısı vardır. Yani%25 i 10 adet Türkçe vardır, demektir.

  NOT: Birinci ve İkinci grup aynı sınava giremezler. Ayrı sınav tarihlerimevcuttur.

 1. Sınavda Kimler Başarılı Sayılır?

  Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinde asgari yetmiş puanın altına düşülmemek kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının % 50 fazlası mülakata çağrılır. Bu şekilde çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da mülakata alınır.Hesaplamada Alan Bilgisi %80 Genel Kültür&Genel Yetenek %20 ağırlıkla dikkate alınacaktır.

 1. Mülakat Nasıl Yapılmaktadır?
  Mülakat Kurulunun tüm üyelerinin ayrı ayrı yapacağı bu değerlendirme sonucu;
 • Alan bilgisi düzeyi elli puan,
 • Yetenek, kültür ve çağdaş yaşam anlayışı on puan,
 • Muhakeme gücü on puan,
 • Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade etme yeteneği on puan,
 • Genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ve liyakati on puan
 • Dış görünüşü itibarıyla yadırganacak bir halinin bulunup bulunmadığı on puan

  Olmak üzere yüz puan hesaplanır. Mülakata başarılı sayılabilmek için yukarıdaki değerlendirme paralalelinde alınan puanların aritmetik ortalmasının en az 70 olması gerekir.

ADLİ YARGI HAKİMLİĞİ SINAVI HAKKINDA

 1. Sınav Duyurusu Nasıl Yapılır?
  Sınav, Adalet Bakanlığı tarafından yapılan bir ilanla duyrulur.
 2. Sınava Girmek İçin KPSS’ye Girmek Gerekir Mi?
  Hayır, KPSS ya da başka bir sınava girmek gerekmez.Bağımsız bir sınavdır.Yazılı sınavın ardından mülakat sınavı yapılır ve adaylar bu şekilde tespit edilmiş olur.
 3. Sınavın Şekli Nasıldır?
  ÖSYM tarafından yılın belli dönemlerinde hakim ihtiyacına bağlı olarak yapılır. Sınav çokton seçmeli test biçimindedir.
 4. Sınava Kimler Girebilir?
  Bu sınava sadece hukuk fakültesi mezunları girebilir. Diğer taraftan bu sınava iki farklı hukukçu girebilir.
  1. Yeni mezunlar girebilir.(avukatlık stajını tamamlamamış olanlar da girebilir) ancak yaş şartı vardır.30 yaşından gün almamış olmak.Bu grubun soru sayıları ve dağılımları 120 alan grubu, 60 genel yetenek ve genel kültürden oluşur.Toplam 180 sorudur.
  2. 2. ikinci grup ise avukatlar girebilir. Bu gruba 5 yıl fiili avukatlık yapmış olanlardan 35 yaşından gün almamış olanlar girebilecektir. Bu grubun soru sayıları ve dağılımları 100 alan grubu, 40 genel yetenek ve genel kültürden oluşur. Toplam 140 sorudur.

Not: Doktara yapanlar yazılı sınavdan muaf olup, sadece mülakata tabi tutulacaklardır.(Yabancıyla evli kişiler başvuruda bulunamaz)

İki grup içinde ortak şartlar

 • Türk vatandaşı olmak,
 • Hukuk fakültesinden mezun olmak veya yabancı bir fakültesini bitirip de Türkiyedeki hukuk fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden sınava girip başarı belgesi almış bulunmak,
 • Kamu haklarından yasaklı olmamak,
 • Askerlik durumu itibariyle askerlikle ilgisi bulunmamak veya muvazzaflık hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedeğe geçirilmiş olmak,
 • Hakimlik ve savcılık görevlerini sürekli olarak yurdun her yerinde yapmasına engel olabilecek vücut ve akıl hastalığı veya sakatlığı,alışılmışın dışında çevrenin yadırgıyacağı şekilde konuşma ve organlarının haraketini kontrol zorluğu çekmek gibi özürlü durumları bulunmamak,
 • Taksirli suçlar hariç olmak üzere,üç aydan fazla hapis veya affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap,rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık,sahtecililk, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı bir suçtan veya kaçakcılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak veya bu suçlardan veya taksirli suçlar hariç olmak üzere üç aydan fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren bir fiilden dolayı soruşturma veya kovuşturma altında olmamak,
 • Hakimlik ve savcılık mesleğine yakışmayacak tutum ve davranışlarda bulunmamış olmak.

 1. Sınav İçeriği Konular Hangileridir?(Birinci Grup İçin)

İki gruba ayrılır:

ALAN BİLGİSİ

Anayasa Hukuku

10 Adet Soru

İdare Hukuku

6-7 Adet Soru

İdari Yargı Hukuku

3-4 Adet Soru

Medeni Hukuk

7-8 Adet Soru

Eşya Hukuku

7-8 Adet Soru

Borçlar Hukuku

10 Adet Soru

Ticari İşletme Hukuku

5 Adet Soru

Şirketler Hukuku

5 Adet Soru

Kıymetli Evrak Hukuku

5 Adet Soru

Medeni Usul Hukuku

10 Adet Soru

İcra ve İflas Hukuku

10 Adet Soru

Ceza Genel Hukuku

5 Adet Soru

Ceza Özel Hukuku

5 Adet Soru

GENEL YETENEK- GENEL KÜLTÜR

Türkçe

15 Adet Soru

Matematik

15 Adet Soru

İnkilap Tarihi

15 Adet Soru

Coğrafya

5 Adet Soru

Anyasa ve Vatandaşlık 5 Adet Soru

Güncel Sorular

5 Adet Soru

Olmak Üzere 60 Genel Kültür -Genel Yetenek Sorusu Bulunmaktadır

 1. Sınav İçeriği Konular Hangileridir?(İkinci Grup İçin)

Sınav konuları birinci grupla aynıdır. Soru dağılımları birinci grupta bulunan konu soru sayısının toplam soru sayısının oranıyla aynı olarak sorulmaktadır.Örneğin birinci grupta genel yetenek/kültür soru sayısı 60 adet ve buna bağlı olarak Türkçe sayısı 15 adettir. Yani genel yetenek/kültür soru sayısının %25 i Türkçe sorusudur.

Avukatlar için ise 40 genel yetenek/kültür soru sayısı vardır. Yani%25 i 10 adet Türkçe vardır, demektir.

UYARI: Birinci ve İkinci grup aynı sınava giremezler. Ayrı sınav tarihleri mevcuttur.

 1. Sınavda Kimler Başarılı Sayılır?

Yazılı sınavda yüz tam puan üzerinde asgari yetmiş puanın altına düşülmemek kaydıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere, sınav ilanında belirtilen kadro sayısının % 50 fazlası mülakata çağrılır. Bu şekilde çağrılan en düşük puana sahip adayla aynı puanı alanlar da mülakata alınır.Hesaplamada Alan Bilgisi %80 Genel Kültür&Genel Yetenek %20 ağırlıkla dikkate alınacaktır.

 1. Mülakat Nasıl Yapılmaktadır?
  Mülakat Kurulunun tüm üyelerinin ayrı ayrı yapacağı bu değerlendirme sonucu;

a) Alan bilgisi düzeyi elli puan,

b) Yetenek, kültür ve çağdaş yaşam anlayışı on puan,

c) Muhakeme gücü on puan,

d) Bir konuyu kavrayıp özetleme ve ifade etme yeteneği on puan,

e) Genel davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu ve liyakati on puan

f) Dış görünüşü itibarıyla yadırganacak bir halinin bulunup bulunmadığı on puan

Olmak üzere yüz puan hesaplanır.Mülakata başarılı sayılabilmek için yukarıdaki değerlendirme paralalelinde alınan puanların aritmetik ortalmasının en az 70 olması gerekir.

 

BİLİM AKADEMİ! KPSS, KPSS İNGİLİZCE, KPDS, ÜDS, ALES, DGS, KPDS, AÇIKÖĞRETİM & GENEL DİL KURSLARI

Bilim Akademi, 43 yıllık bilgi, birikim ve deneyimini Kariyer Sınavlarına hazırlanan adaylara sunuyor.

KPSS, “KPSS İngilizce”, KPDS & ÜDS, DGS, ALES, Açıköğretim, Yabancı Dil ve Uzman Jandarma Okulu Giriş Sınavına Hazırlık Kursu Kayıtlarımız Devam Ediyor.